LV | EN
Rīgas medicīnas koledža

MĀCĪBSPĒKU DALĪBA KONFERENCĒS

system/application/uploads/file/logo.JPG

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

„Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem”
Nr.2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109.

 LU Rīgas Medicīnas koledža ir viens no sadarbības partneriem Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas vadītajā Eiropas Sociālā fonda projektā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.2. prioritātes „Izglītība un prasmes” 1.2.2. pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana”, 1.2.2.4. aktivitātes „Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība”,1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” projekta „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109.

Projekta mērķis: nodrošināt mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās un funkcionāliem traucējumiem, realizējot inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešanu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai Rīgā un visos Latvijas novados. Kopumā projekta realizācijā plānots iesaistīt vismaz 680 sociālā riska grupas skolēnus.

Projektā iesaistītas 32 izglītības iestādes visā Latvijā, patreiz projekta realizācijā piedalās vairāk kā 750 skolēni.

LU RMK projektā pārstāv R. Bogdanova un L. Alondere, kas piedalās atbalsta un sociālās korekcijas grupu veidošanā, sociālo prasmju pilnveidošanā, karjeras attīstībā, radošuma un uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošanā.

Projekta vadītāja D.Voita

 

system/application/uploads/file/logo.JPG 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem”
Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109

 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas  koledža sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.2. prioritātes „Izglītība un prasmes” 1.2.2. pasākuma  „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana”, 1.2.2.4. aktivitātes  „Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība”, 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” projekta „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109 realizāciju.

Projekts ir viens no 18 apstiprinātajiem projektiem, pavisam konkursā tika iesniegti 194 pieteikumi. Projekta ilgums 2 gadi: no 01.01.2012. līdz 31.12.2013.gadam. Projektā iesaistītas 32 izglītības iestādes Rīgā, Zemgalē, Kurzemē, Latgalē un Vidzemē, kā arī sadarbības partneri - pašvaldības, profesionālās asociācijas, biedrības un augstākās izglītības iestādes.

Projekta mērķis:  nodrošināt mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās un funkcionāliem traucējumiem, realizējot inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešanu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai Rīgā un visos Latvijas novados.
Kopumā projekta realizācijā plānots iesaistīt vismaz 680 sociālā riska grupas skolēnus.

Plānots, ka no LU RMK docētājiem projektā piedalīsies R. Bogdanova un L. Alondere.


Projekta vadītāja Daina Voita